Nanshe > ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. PRIJZEN

1.1 De verkoopprijs luidt in Surinaamse Dollars inclusief omzetbelasting maar exclusief eventuele verzend-, bezorg- en installatiekosten.

1.2 Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van NANSHE. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van de klant.

Artikel 2. EIGENDOMSRECHT

2.1 NANSHE blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 3. BETALING

3.1 Bij contante verkopen dient de klant het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering, met dien verstande dat producten die vanuit het vestigingsmagazijn worden geleverd, voorafgaand bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende opgehaald kunnen worden.

3.2 Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden én moet de betaling in ieder geval bij aflevering van de producten plaatsvinden.

3.3 Betaling dient in contanten of pinbetaling plaats te vinden, tenzij voorafgaand anders schriftelijk is overeengekomen.

3.4 Giftcards kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld.

Artikel 4. BEZORGING, INSTALLATIE, AANSLUITING, INSPECTIE, SCHADE

4.1 Desgewenst kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van NANSHE. Voor bezorging van producten kunnen bezorgkosten door NANSHE in rekening worden gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is onder meer afhankelijk van de afstand tussen de vestiging van NANSHE waar het product is gekocht, het afleveradres, de locatie op het afleveradres en het aantal te leveren producten. Onze verkoopmedewerker informeert de klant exact over de bezorgkosten bij het opstellen van de koopovereenkomst/factuur. Bij aanschaf van uw product(en) via de NANSHE webshop krijgt u de bezorgkosten te zien op de “checkout” pagina. Indien er een miscalculatie is gedaan bij het berekenen van uw bezorgkosten wordt er dan contact met u genomen. NANSHE behoudt het recht de bezorgkosten aan te passen.

4.2 Bij het ontvangen van de aankoopfactuur dient de klant de gegevens op de aankoopfactuur te controleren (achternaam, voornaam, e-mail, woonadres, telefoon, mobiel,etc.). Indien de gegevens niet juist zijn, moet de klant direct contact opnemen met de afdeling Customer Service van NANSHE.

4.3 Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice van NANSHE wordt er afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd.

4.4 Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig is, zullen de bezorgkosten hiervan worden berekend aan de klant. Indien de klant alsnog zijn producten wil laten leveren door NANSHE zullen er opnieuw bezorgkosten aan de klant in rekening worden gebracht.

4.5 NANSHE adviseert de klant om bij aflevering van de producten deze direct te controleren op juistheid, volledigheid en eventuele externe beschadigingen. Op deze wijze kan NANSHE in geval van een onvolledige of verkeerde levering, of in geval van beschadigingen aan de geleverde producten snel zorgdragen voor een aanvulling op of vervanging van de levering.

4.6 De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door NANSHE de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten.

4.7 Als de klant schade claimt met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald, zal de klant alle, voor het onderzoeken van de schadeclaim, noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door NANSHE de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de wijze van installatie van de producten.

Artikel 5. RETOUR, RUILEN

5.1 De klant kan bij elke vestiging van NANSHE een bij NANSHE aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.

5.2 Retournering van een bij NANSHE aangekocht product tegen restitutie van de koopprijs is mogelijk binnen 72 uur na aankoop. NANSHE is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs te honoreren, indien de klant binnen 72 uur na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen.
  • Het product dient aangekocht te zijn bij een vestiging van NANSHE.
  • Het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt.
  • Het product is ongebruikt.

 

5.3 In het geval een klant gelden terug moet ontvangen van NANSHE, zal dat alleen over het aangekocht product zijn. Gelden van de reeds betaalde leverings- en installatiekosten zijn hiervan uitgesloten.

Artikel 6. GARANTIE – Algemeen

6.1 De minimale garantieperiode van de producten die NANSHE verkoopt zijn hier (hyperlink naar garantie pagina) zichtbaar. Indien u de aankoop in de winkel verricht dan zal de verkoop(st)er de garantie op het(de) product(en) doorgeven.

6.2 De garantievoorwaarden zijn ter plekke opvraagbaar, zijn zichtbaar op de garantie pagina.

6.3 De klant kan alleen garantie claimen bij NANSHE wanneer het product is aangekocht bij een vestiging van NANSHE of via de NANSHE webshop.

6.4 NANSHE is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de ruimste zin des woords en wanneer consumentenelektronica voor commerciële doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage.

6.5 Indien tijdens het onderzoek blijkt dat het defect veroorzaakt wordt door derden of onjuiste installatie, is garantie uitgesloten.

6.6 Indien tijdens het onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen door derden of een door NANSHE niet erkend servicecentrum, is garantie uitgesloten.

6.7 Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie.

6.8 Indien personeel van NANSHE buiten de werktijden van NANSHE en/of zonder toestemming van NANSHE installatie werkzaamheden verricht aan de klant, is garantie uitgesloten.

6.9 De garantietermijn vangt aan op het moment van aankoop. De kassabon dient als garantiebewijs.

Artikel 6. Reparaties

7.1 Buiten NANSHE gekochte producten kunnen ter reparatie worden aangeboden bij de Customer Service afdeling van NANSHE.

7.2 Bij het gebruik maken van onderdelen tijdens de reparatie verleent NANSHE 1 maand fabrieksgarantie, tenzij op de reparatie bon anders staat vermeld.

7.3 Gerepareerde producten waarvan de kosten door de klant moeten worden betaald, worden uitsluitend na betaling van het totaalbedrag afgegeven.

7.4 Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van NANSHE worden afgegeven.

7.5 NANSHE is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs van NANSHE de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is.

7.6 Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal NANSHE de al dan niet gerepareerde producten uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de persoon die volgens de administratie van NANSHE het te repareren product heeft afgegeven, waarbij degene die het product afhaalt voor ontvangst dient te tekenen.

Artikel 8. BESCHERMING PERSOONS- EN/OF BEDRIJFSGEGEVENS

8.1 NANSHE gaat zorgvuldig om met de door de klant verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van haar Privacy Statement en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen. De klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor het doen van marktonderzoek. De klant is op enig moment gerechtigd deze toestemming in te trekken. Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, wordt de klant verzocht dit telefonisch of per e-mail aan NANSHE te laten weten.

8.2 De klant geeft door het accepteren van deze overeenkomst toestemming aan NANSHE tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten. Deze aanbiedingen bestaan o.a. uit informatie over producten die u gekocht heeft. Over producten waarvan wij verwachten dat deze u zullen aanspreken op basis van uw eerdere aankopen of aankopen van vergelijkbare producten door andere klanten.

Artikel 9. VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immateriële schade, letselschade, en schade wegens verlies van gegevens, zijn van vergoeding uitgesloten, voor zover niet in strijd met dwingendrechtelijke bepalingen.

9.2 NANSHE is nooit verdergaand aansprakelijk dan het bedrag van de koopsom van het product exclusief omzetbelasting, waardoor schade is veroorzaakt.

9.3 Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet 24 uur na ontdekking, is gemeld.

9.4 NANSHE is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij vervoer van producten door de klant zelf.

9.5 NANSHE is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van niet normaal gebruik en verstaat dit als schade ontstaan door onheil van buitenaf.

9.6 De klant is verplicht om NANSHE in het geval van schadeclaims in staat te stellen een onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen. De klant is verplicht om al het mogelijke te doen teneinde de schade zo beperkt mogelijk te houden.

Artikel 10. KLACHTEN

10.1 Klachten dienen bij voorkeur aan de Customer Care afdeling te worden doorgegeven.

10.2 In geval van zichtbare gebreken dient de klacht binnen 24 uren na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Artikel 11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKRECHT

11.1 Op overeenkomsten tussen NANSHE en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Surinaams recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Item added To cart
X